Νομοθεσίες

Οι περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Διαδικαστικοί Κανονισμοί του 2009

Ο Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος του 1997 εώς 2007

Ο Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος του 1997, Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής

Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004

O περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 2006