Ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997

Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής

Κανονισμοί Δυνάμει του άρθρου 22(5)
77(Ι)του 1997. Η Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτήν δυνάμει του Άρθρου 22(5) του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου του 1997, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.
Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών Κανονισμοί του 2002.
Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν στο κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

Πρόεδρος της Επιτροπής. 3.(1) Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή, με την εξουσιοδότηση του από οποιοδήποτε άλλο μέλος ή τον γραμματέα.

(2) Ο Πρόεδρος υπογράφει όλα τα επίσημα έγγραφα της Επιτροπής ή, με την εξουσιοδότηση του, αυτά υπογράφονται από οποιοδήποτε άλλο μέλος ή τον γραμματέα.

(3) Ο Πρόεδρος φέρει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής.

Σύγκληση συνεδριάσεων. 4.(1) Η Επιτροπή συγκαλείται σε τακτική συνεδρία μια φορά το μήνα. Η ημερομηνία και ώρα κάθε συνεδρίας καθορίζονται κατά την προηγούμενη συνεδρία.

(2) Η Επιτροπή συγκαλείται έκτακτα για θέματα που εμπίπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή όταν ζητηθεί γραπτώς από τέσσερα μέλη της. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει την Επιτροπή σε συνεδρία εντός 10 ημερών. Για την συζήτηση επειγόντων θεμάτων ο Πρόεδρος δικαιούται να συγκαλεί συνεδρίες κατόπιν 24ωρης γραπτής ή και τηλεφωνικής ή προφορικής πρόσκλησης.

Απαρτία. 5.(1) Απαρτία στις συνεδρίες της Επιτροπής αποτελούν 5 μέλη της. Στην περίπτωση χηρείας θέσης της Επιτροπής, απαρτία αποτελούν ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του ημίσεως των υπαρχόντων μελών.

(2) Αν σε συνεδρία δεν εξασφαλιστεί η δυνάμει της παραγράφου (1) απαρτία, συγκαλείται δεύτερη συνεδρία της Επιτροπής η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ' αυτή παρίστανται τέσσερα μέλη της.

Αναπλήρωση Προέδρου. 6. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίας.
Διαδικασία. 7. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, η Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις της.
Ημερήσια διάταξη. 8.(1) Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθορίζεται από τον Πρόεδρο της και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την σύγκληση της.

(2) Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να εγγράψει θέματα στην ημερήσια διάταξη με επιστολή που αποστέλλεται έγκαιρα στον Πρόεδρο ή αφού το ζητήσει προφορικά από την προηγούμενη συνεδρία.

(3) Σε περίπτωση που συγκαλείται συνεδρία της Επιτροπής, όταν το ζητήσουν τέσσερα από τα μέλη της σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(2), η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα για τα οποία τα εν λόγω μέλη ζήτησαν τη σύγκληση της και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν από τη σύγκληση της.

Καθήκοντα γραμματέα Επιτροπής. 9. Ο Γραμματέας της Επιτροπής μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση των προβλεπομένων από το νόμο μητρώων. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, τα οποία αφού εγκριθούν κατά την κάθε επόμενη συνεδρία υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο.
Σύσταση Υπεπιτροπών. 10. Για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων, ή την προώθηση γενικά του έργου της η Επιτροπή μπορεί να διορίζει υπεπιτροπές που απαρτίζονται από μέλη της Επιτροπής ή και μη μέλη της. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπεπιτροπών θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής.
Επαφές της Επιτροπής με τους Υπευθύνους των Κέντρων. 11. Η Επιτροπή τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο καλεί σε συνεδρία όλους τους υπεύθυνους των κέντρων Ψυχιατρικής Νοσηλείας και Κέντρων Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας για ενημέρωση και τη συζήτηση τυχόν προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζονται, των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν για την επίλυση των ή και των αντικειμενικών δυσκολιών που δεν επιτρέπουν την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Έλεγχος Κέντρων από μέλη της Επιτροπής. 12. Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται εκ μέρους της Επιτροπής να επισκέπτεται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής, οποιονδήποτε Ψυχιατρικό Κέντρο ή Κέντρο Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας, σε εύθετο χρόνο, με σκοπό τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας του κέντρου ή της στελέχωσης του, και για επισκόπηση των κοινωνικών, οικονομικών, ψυχαγωγικών ή και άλλων αναγκών των ασθενών. Το μέλος υποβάλλει γραπτώς σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή.
Δημοσίευση Μητρώων. 13. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, η Επιτροπή μεριμνά για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, των ακολούθων μητρώων που προβλέπονται στον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο.

α. Μητρώο Συνήθων Ψυχιατρικών Κέντρων

β. Μητρώο Ψυχιατρικών Κέντρων Ασφαλούς Κράτησης

γ. Μητρώο Ιδρυμάτων, Σωματείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα ψυχικά ασθενών.

Αποζημίωση. 14. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες ρυθμίζουν το θέμα της αντιμισθίας μελών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Επιτροπών συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων παραστάσεων που παραχωρούνται στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Ετήσια Έκθεση. 15. Η Επιτροπή ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία παραδίδει στον Υπουργό και στον οποίο υποβάλλει και εισηγήσεις για τροποποίηση του Νόμου.