Έκθεση για την Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, 13/11/2003

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ TΟΥ Ε.Σ.Υ.: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Συμπεριφορά στους ασθενείς και τα δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών Υγείας

Ο Νόμος 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Yγείας» και τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων
Καλλιόπη Μαυρατζώτου - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας- Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας

Νόμος 2071/92 - Φ.Ε.Κ. 123/Τ.Α71992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»

Άρθρο 47 : «Τα Δικαιώματα του Νοσοκομειακού Ασθενούς», Κεφάλαιο ΣΤ' «Ψυχική Υγεία»
Άρθρο 95 : «Ακούσια Νοσηλεία»
Άρθρο 96 : «Διαδικασία Εισαγωγής»
Άρθρο 97 : «Ένδικα Μέσα»
Άρθρο 98 : «Συνθήκες Νοσηλείας»
Άρθρο 99 : «Διακοπή - Διάρκεια - Λήξη Ακούσιας Νοσηλείας»
Άρθρο 100 : «Υποτροπή Ασθένειας»

Άρθρο 95 : Ακούσια Νοσηλεία

Ακούσια Νοσηλεία είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή και η παραμονή του, για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Προϋποθέσεις για Ακούσια Νοσηλεία είναι:

Άρθρο 96 : Διαδικασία Εισαγωγής

Η μεταφορά του διενεργείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν το σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή.

Άρθρο 98 : Συνθήκες Νοσηλείας

Σε κάθε περίπτωση και σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός προς την προσωπικότητα του ασθενή.

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην ατομική ελευθερία του ασθενή προσδιορίζονται μόνο από την κατάσταση της υγείας του και τις ανάγκες της νοσηλείας.

Nόμος 2519/97 -Φ.Ε.Κ. 165/T.AV21-08-1997

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα και άλλες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1 «Όργανα Προστασίας των Δικαιωμάτων»

Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων
Γραφείο Επικοινωνίας
Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη

Nόμος 2716/99 - Φ.Ε.Κ. 96/Τ.Α717-05-1999

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2 (όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του αρ.12 του Ν.2915/01)

Γραφείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από:

Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΙΓΜΑ ΚΑI ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

« Οι προκαταλήψεις που βοήθησαν στη δημιουργία του στίγματος στηρίζονται στην πεποίθηση ότι ο ψυχικά ασθενής είναι: ανίατος, επικίνδυνος για το περιβάλλον, ανεύθυνος για τις πράξεις του»

Τ. Lemperiere - Α. Feline & Συνεργάτες
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - Τόμος Β'
Υπεύθυνος Έκδοσης: Π. Σακελλαρόπουλος - Εκδ. Παπαζήση 1995