Σημείωμα αναφορικά με τη Συνάντηση της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών με τον Υπουργό Υγείας, Δρα Κώστα Καδή, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου, 2007

Σ’αυτή παρέστησαν

Δρ Χριστόδουλος Μέσης, Πρόεδρος Επιτροπής
κ. Ανδρέας Αγρότης, Μέλος
Δρ Στέλιος Γεωργιάδης, Μέλος
κα Γεωργία Γεωργίου, Μέλος
κα Μαρία Καραολή, Μέλος
Δρ Αντώνης Αντωνίου, Γραμματέας

Δρ Ευάγγελος Αναστασίου, Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Δρ Κώστας Κοιρανίδης, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
κα Ιακωβίνα Παντελή, Υπουργείο Υγείας

Τόσο ο Υπουργός Υγείας, όσο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πραγματοποίηση της συνάντησης, στο μέτρο που παρέχει την ευκαιρία συζήτησης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλυσε, στη συνέχεια, τα θέματα τα οποία είχαν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη:

2.1 Λειτουργία Κέντρων Ασφαλούς Νοσηλείας στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού.

Από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τονίστηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών εφαρμογής της προωθούμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αφού αυτό απορρέει και από τις δεσμεύσεις πλήρους εναρμόνισης της Κ.Δ. με το Κοινοτικό Κεκτημένο, αλλά και τις πρόνοιες των σχετικών διεθνών συμβάσεων, τις οποίες η Κ.Δ. έχει υιοθετήσει, αναφορικά με την προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα των ψυχικά ασθενών.

Υπογράμμισε το γεγονός ότι επί του προκειμένου δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία Κέντρα Ασφαλούς Νοσηλείας στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού, τονίζοντας ότι στο τελευταίο έχει γίνει πρόνοια για δύο μόνο δωμάτια, αντί για τέσσερα κι ότι η έναρξη λειτουργίας τους αποτελεί για την Επιτροπή πρώτιστα θέμα πολιτικής απόφασης.

Ο Υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι σχετική απόφαση που είχε ληφθεί κατά το παρελθόν δεν ήταν υλοποιήσιμη, αφού συνδεόταν άμεσα με τη δυνατότητα στελέχωσής τους με νοσηλευτικό προσωπικό, επισημαίνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες εξεύρεσής του, προς διάφορες κατευθύνσεις.

Ο Πρόεδρος ζήτησε όπως στο θέμα δοθεί η δέουσα προτεραιότητα και προωθηθούν οι κατάλληλες διευθετήσεις, με βάση το υφιστάμενο προσωπικό, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των Κέντρων το συντομότερο δυνατό.

2.2 Σύσταση και λειτουργία Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων.

Έγινε μνεία των σχετικών συστάσεων που η Επίτροπος Διοικήσεως έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Υγείας και αντίγραφο της αντίστοιχης έκθεσης δόθηκε στον Υπουργό.

Ο Πρόεδρος υπέδειξε ότι τα άτομα που θα απαρτίζουν την Ομάδα δεν είναι απαραίτητο να έχουν αποκλειστικά καθήκοντα στον τομέα της αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά θα μπορούν να γίνονται οι δέουσες διευθετήσεις έτσι ώστε στα πλαίσια διεκπεραίωσης άλλων υποχρεώσεών τους, να έχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης, όταν παρίσταται ανάγκη και για τον εν λόγω σκοπό, γεγονός που προϋποθέτει την λειτουργία του αναγκαίου συντονιστικού μηχανισμού. Τονίστηκε ότι από την Επιτροπή θα υποβληθεί σχετική εισήγηση, η οποία τυγχάνει ήδη της δέουσας επεξεργασίας. Έγινε, τέλος αναφορά και στη σύσταση και λειτουργία αντίστοιχης Επιτροπής στην Ε.Ε. στην οποία μετέχει και η Τουρκία, ως υποψήφια για ένταξη χώρα, γεγονός που εγείρει και ένα πολιτικού χαρακτήρα, επί πλέον λόγο, για εμπλοκή της δικής μας πλευράς.

Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε όπως στα πλαίσια σχεδιασμού για το 2008, ληφθούν υπόψη και οι απόψεις της Επιτροπής επί του θέματος.

2.3 Εφαρμογή του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, σε σχέση με άλλες παρεμφερείς νομοθεσίες, όπως ο Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος, Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμος.

Ο Πρόεδρος ζήτησε επίσπευση όσον αφορά τη ζητηθείσα προ καιρού τροποποίηση του Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος, Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, αφού επεξήγησε το πρόβλημα που έχει προκύψει σε συνέχεια αδειοδότησης Κλινικής στη Λάρνακα, ως Σύνηθες Κέντρο νοσηλείας ψυχικά ασθενών, από την Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, χωρίς, εντούτοις τη δημοσίευση του αναγκαίου Διατάγματος από τον Υπουργό Υγείας, όπως προβλέπεται στον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή ελέγχου και άσκησης των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από τον ίδιο νόμο.

Ο Υπουργός Υγείας υποσχέθηκε διερεύνηση και επίσπευση του θέματος.

2.4 Προϋπολογισμός και στέγαση της Επιτροπής.

Από τον Πρόεδρο επισημάνθηκαν τα προβλήματα που συνδέονται τόσο με τη μείωση του Προϋπολογισμού της Επιτροπής, όσο και με τη διαιωνιζόμενη προ πολλού εκκρεμότητα για στέγασή της, όπως προβλέπεται και στο σχετικό νόμο, αλλά και στη βάση των υποδείξεων της Επιτροπής Βασανιστηρίων και Απάνθρωπης Μεταχείρισης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπέδειξε την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους ανεξαρτησίας και αυτονομίας της Επιτροπής Εποπτείας.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η εγκριθείσα για το 2008 πρόνοια ανέρχεται μόλις στις ΛΚ12.500, επισημαίνοντας, εντούτοις, τη δυνατότητα κάλυψης ορισμένων δαπανών, όπως εκδόσεων, από το Υπουργείο Υγείας. Όσον αφορά τη στέγαση, αναμένεται να καταστεί εφικτή από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης.

2.5 Διοργάνωση Ημερίδας για την Κοινοτική Ψυχιατρική

Ο Υπουργός Υγείας ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο, τόσο για την προγραμματισθείσα ημερίδα της 1ης προσεχούς Μαρτίου, με θέμα την κοινοτική ψυχιατρική, η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του αρμόδιου για την Υγεία Ευρωπαίου Επιτρόπου, Μάρκου Κυπριανού, όσο και για τις προηγούμενες, ειδικότερα την τελευταία, που είχε ως αντικείμενο τους αδικοπραγούντες ψυχικά ασθενείς.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης της αντίστοιχης δαπάνης, από το Υπουργείο Υγείας.

2.6 Παράπονα ασθενών προς την Επιτροπή και Συνθήκες Νοσηλείας και Προβλήματα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Τονίστηκαν τα προβλήματα που διαπιστώνονται ή και μεταφέρονται από τους ίδιους τους ασθενείς, αναφορικά με τις συνθήκες νοσηλείας τους και υποδείχθηκε η ανάγκη λήψης βελτιωτικών προς αυτή την κατεύθυνση μέτρων, όπως η αξιοποίηση του υφιστάμενου γηπέδου, για σκοπούς άθλησης.

Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ανέφερε ότι για σκοπούς ψυχαγωγίας / άθλησης των ενοίκων έχει ειδικά διαμορφωθεί ο θάλαμος 22, του οποίου αναμένεται να γίνουν τα εγκαίνια και παράλληλα υπάρχει συνεργασία με το ίδρυμα Χρ. Στ. Ιωάννου, όπου παραπέμπονται ασθενείς. Υπενθύμισε την προώθηση κτιριολογικής μελέτης για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

2.7 Νομοσχέδιο για την Κοινοτική Ψυχιατρική.

Έγινε αναφορά στην παρατηρούμενη εκκρεμότητα στο Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας, για την ετοιμασία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και ο Υπουργός Υγείας ανέλαβε να μεσολαβήσει για προώθηση και επίσπευση του όλου θέματος.

2.8 Διακήρυξη του Ελσίνκι (Σύσταση Εθνικής Επιτροπής).

Αφού δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις στον Υπουργό, ο τελευταίος ζήτησε από το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας όπως υποβάλει εισήγηση για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Επιτροπής Εποπτείας.

2.9 Εμπλοκή κρατικών λειτουργών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με πρώην ασθενείς.

Αφού διατυπώθηκαν οι επισημάνσεις και ανησυχίες της Επιτροπής, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε τη δυνατότητα αποστολής εγκυκλίου, όπως έγινε και στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην οποία να υπογραμμίζεται η ανάγκη όπως οι ασθενείς στη βάση καταλόγου στεγών / ιδρυμάτων που θα τους γνωστοποιείται, αφήνονται να αποφασίζουν ανεπηρέαστα.

Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ανέφερε ότι στάλθηκε εγκύκλιος με την οποία καθίσταται σαφής η απαγόρευση οποιασδήποτε διαφήμισης στις κρατικές υπηρεσίες, διευκρινίζοντας ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη διακλαδική ομάδα, σε συνεργασία με τους συγγενείς του ασθενούς.

Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών