ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΩΣΗ: ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Δρ Στ. Γεωργιάδης, Κλινικός Ψυχολόγος, Δρ Χρ. Μέσσης, Ψυχίατρος, Δρ Γ. Καλακούτας, Ψυχίατρος

Εισαγωγή

Ο θεσμός της αποϊδρυματοποίησης χρόνιων ψυχιατρικών ασθενών και η επανένταξη τους στην κοινότητα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο βήμα στην σύγχρονη ψυχιατρική αναφορικά με την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτής της ομάδας ατόμων.

Η επιτυχής επανένταξη των ασθενών πρέπει να αποτελεί πραγματική αλλαγή στο τρόπο ζωής τους και όχι απλά μετακόμιση του τόπου διαμονής τους.

Έρευνα 2000

Βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν

  1. η αξιολόγηση της κλινικής εικόνας των ασθενών
  2. το επίπεδο ικανότητας τους σε σειρά δεξιοτήτων και συμπεριφορών απαραίτητες για επιτυχή επανένταξη στην κοινότητα και
  3. εισηγήσεις, με βάση τα αποτελέσματα, για προγράμματα αποκατάστασης τα οποία έπρεπε να εφαρμοσθούν για την επιτυχή επανένταξη τους στην κοινότητα

  1. Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων/ Πληροφορίες Φακέλου
  2. Rehabilitation Evaluation Hall and Baker
  3. Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Καθημερινών Ασχολιών
  4. Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Επικοινωνίας
  5. Brief Psychiatric Rating Scale
  6. Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised.

Συγκριτικά Αποτελέσματα Ερευνών 2000 και 2008